Jdi na obsah Jdi na menu
 


7.A,B ČESKÝ JAZYK

PRAVIDELNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY:

PONDĚLÍ: DÚ V PRACOVNÍM SEŠITĚ NEBO V MOBILNÍ APLIKACI.

ČTVRTEK: PRAVOP. CV. V DOMÁCÍM SEŠITĚ - najdete i pod tabulkou na této stránce. (Číslo úkolu, datum - měsíc psát  slovem, podpis rodičů).
Pokud chybíte, musíte všechny úkoly doplnit.

Na konci každého měsíce odevzdáváte ČTENÁŘSKÝ DENÍK.

Pokud někdo chybí, musí si SAMOSTATNĚ doplnit látku v sešitech,
cvičení v pracovním sešitě a zjistit si potřebné domácí úkoly.

PODMĚT - PŘÍSUDEK

Druhy podmětu: https://wordwall.net/play/11129/128/610

Druhy přísudku - slovesný/jmenný se sponou: https://wordwall.net/play/11525/826/6734

Druhy přísudku - slovesný jednoduchý/složený/jmenný se sponou:
https://learningapps.org/watch?v=pmww47wcn21

ROZBOR VĚTY - VĚTNÉ ČLENY:

https://learningapps.org/view18167454

https://learningapps.org/view18169514

https://learningapps.org/watch?v=psbj2siec21

https://learningapps.org/watch?v=pby274bxa21

PONDĚLÍ

VŽDY! -  LEPIDLO, ČERVENÁ PROPISKA
ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT

ČTENÁŘSKÝ DENÍK
ÚTERÝ

ŽLUTÝ SEŠIT,  PRACOVNÍ SEŠIT

STŘEDA

ŽLUTÝ SEŠIT,  PRACOVNÍ SEŠIT
1. skupina básnička - první 3 sloky druhého sloupečku - kdo nebyl
- ostatní skupiny dle zadání učitele

ČTVRTEK

ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT

PÁTEK

ŽLUTÝ SEŠIT, TVRDÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT NA LITERATURU

testík - pojmy 45-60 https://quizizz.com/join?gc=78781804

1. skupina básnička - dokončit 2.sloupec
- ostatní skupiny dle zadání učitele

REFERÁT vytváříme výpisky, výtah - vybíráme to nejdůležitější. NEKOPÍRUJEME DOSLOVA TEXT!!!

Můžete si vybrat variantu:
NA POČÍTAČI:

1. WORD - velikost písma 14, zarovnat vlevo, můžete barevně či tučně odlišit nadpisy apod., vložit obrázky (každý očíslovat a do ZDROJŮ zkopírovat jeho internetovou adresu. Do zdrojů zkopírovat adresu stránek, ze kterých jste čerpali. Čerpat alespoň za dvou zdrojů!

2. PREZENTACE PowerPoint - kromě textu vkládáte obrázky (každý očíslovat a do ZDROJŮ zkopírovat jeho internetovou adresu. Do zdrojů zkopírovat adresu stránek, ze kterých jste čerpali. Čerpat alespoň za dvou zdrojů! Využívejte animace apod.

3. VIDEO - platí stejné podmínky jako u prezentace

Referát posílejte na adresu ilona.bursikova@gmail.com. Do předmětu napište své jméno a příjmení a název referátu (E. Petiška). Text e-mailu bude obsahovat pozdrav a oslovení, sdělení, rozloučení, podpis. Učíme se psát správně e-mail.

 PÍSEMNĚ:
A4 -
čerpáme alespoň ze dvou zdrojů. Zdroje uvedeme na konci referátu.

Referát musí být obsažný, přehledný, nepíšeme slova, kterým nerozumíme, nekopírujeme doslova obsah.

Referát musí odpovídat úrovni žáka 7.třídy (rozhodně nestačí 10 řádků).

DOMÁCÍ ÚKOLY -TEXT PŘEPIŠ DO DOMÁCÍHO SEŠITU.

DÚ Č.1
b_lá mlha, b_tva na Moravském poli,  strakatý b_ček, vaječný b_lek, b_lá skříň, horská b_střina, rozb_tá karab_na, zlob_m se, neslíb_l nic, b_linkový čaj, liška B_strouška, zaseté ob_lí, léčivé b_liny, z Přib_slavi, zb_tek chleba, nezpůsob_l škodu, ob_čejný sešit, starob__lý dům, l_ný Honza, starý ml_nář, vel_ké oči, nedosl_chavý dědeček, nepl_tvej potravinami, pes se l_sá, kočka si l_že tlapky.
DÚ Č.2
um_vadlo, m_stní ob_vatel, nam_dlené ruce, dávná m_nulost, těžký prům_sl, usm_vá se na mě, m_je nádobí, velká m_stnost, čerstvá om_tka, zam_chej omáčku, netop_ří tělo,  trn p_chá, slep_me pap_r lep_dlem, včely sb_rají p_l, houba p_chavka, přep_chový byt, koňské kop_to, v plachý slep_š, p_tlák v lese, rosa se třp_tila, načep_řený krocan, látkový p_tlík, výletníci klop_tali
DÚ Č.3
s_té jídlo, s_chravý podzim, můj s_novec, s_n us_ná sám,  s_slí doupě, vys_chá mu v ústech, s_kora koňadra, s_rová mrkev, m_š má ráda s_r, pl_sňový s_r, staré s_dl_ště, máš vel_kou s_lu, zas_pat díru, nos_t batoh, s_pký p_sek, kval_tní s_rečky, prádlo us_chá, s_lný chlap_k, houba s_rovinka, us_chající tráva., v_voj člověka, v_stava,  to je v_ška, hradní v_žka, je to jen v_mluva, obv_klý postup
DÚ Č.4
v_sel na zdi, v_sel ob_lí, v_haslá sopka, houkání v_ra, v_jeme, věnec, zdravá v_živa, v_ko od kanálu, v_datná snídaně, rozv_řil hladinu,v_děl psa, v_sutý most,v_sunutý žebřík, v_tali ho doma,  v_v_klal zub, z_skuchtivý podnikatel, přijdu brz_čko, kdo zde doz_rá, vysoká z_dka, nez_štné jednání, poz_nkovaný povrch, letiště na Ruz_ni, Michal ospale z_vl, otužilec není z_momřivý,

DÚ Č.5 doplň N/NN
de_í světlo, ce_é šperky, ce_ík elektroniky, oke_í tabulka, olově_é broky, píše de_ík, sti_ý les, šikovný kame_ík, varha_í koncert, kroca_í hudrování, pohosti_í rodiče, povi_á účast, ra_í ptáče, ra_é brambory, kame_é zábradlí, on je nevi_en, vo_é oleje, ochra_é pomůcky, povi_é očkování, v hlubi_ých dolech, manipulace s ce_ými informacemi, ra_é zkušenosti, nestra_ý názor, se_á rýma, dřevě_é schody
DÚ Č.6
Krevní ob_h, zp_vný pták, vyšlapaná p_šina, zářivá hv_zda, b_žný postup, starý v_šák, s_dnat mír, p_nová koupel, sv_řila se matce, ob_t překážku, vypadal zdrav_, b_lidlo na prádlo, v_tšina dětí, rychle b_žet, ob_vitel Ameriky, ob_dnávka zboží, velký výb_h, v_šák na oblečení, dův_rný rozhovor,  silniční ob_zd,  up_chovaná hlína, osv_dčení způsobilosti, ob_mný náklad, převratný ob_v.
DÚ Č.7 doplň ě/ně
Mylná dom_nka, pom_nky,  skrom_ji,  tajem_, zřejm_, chovej se rozum_,  zpam__ti, připom_l,  střídm_,  tam_jší  fotbalisté , neudělal to  vědom_, vzpom_l   si, zapom_l  pom_nky, dom_nka se potvrdila, zřejm_   rozum_l, připadal si ohrom_, myslí to upřím_, nezapom_ l, cítil se příjem_, venku se setm_lo, tam_jší  zvyky, rodičovské ob_tí,
DÚ Č.8  doplň s/z/vz
_mazat nápis ze zdi, _mazat oblečení, _vrhnout kámen dolů, _vrhnou skleničku, _hlédnout film, _hlédnout z výšky dolů, _běh lidí na náměstí, válečný _běh,  _bít  někoho pěstmi, _bít prkna dohromady, _práva v mobilu, _práva domu, _jednat si pořádek, _jednat dohodu, _těžovat si na někoho,_ těžovat někomu práci
DÚ Č.9
v neděl_, opravna obuv_, špatné zpráv_, mít na mysl_, v lesích žijí i rys_, ozdobné mís_, úpravy vod_, se zkušenými horal_, dozrávalo obil_, plakat slz_, žít na vs_, zavázat uzl_, včel_ na pol_, pěnkav_ a kos_, s orl_ a sokol_, pozdní mraz_, vrb_ a topol_, klas_ obil_, podmásl_, mezi skalam_, mluvil s Rus_ a Španěl_,
DÚ č.10
Do nev_ diteln_ch skrýší, chutná ryb_ polévka,  zdrav_ včel_ med, křivolak_m_  uličkam_, l_kožrouti jsou škodliv_, čerstv_ v_tr, obrazy_ znám_ch umělců, krokodýl_ slz_,   namrzl_ chodník, s prav_m_  drahokam_, pav_pera, mal_ chlapec, s mal_m chlapcem, mal_ chlapci, bez mal_ch chlapců, s mal_m_ chlapci
DÚ č.11
Wagnerov_ opery, Honzov_ neúspěchy, lovcov_ stezky, Adamov_ koně,  myslivcov_ ps_, Karlov_ úspěchy, vojákov_ povel_ , pro bratrov_ holub_, Erbenov_ balady, Markov_ děti, v_děl_ jsme otcov_  přátele. Usmál se na Michalov_ kamarády. Odešel s Jirkov_m_ sešity. Hercov_ úspěchy. Lékařov_ názory.
DÚ č.12  - doplň tvary zájmena JENŽ  (rod mužský)
Můj otec byl člověk,_______byla cizí  každá přetvářka a lež. Svetr, _________bratr dostal k narozeninám, upletla babička. Chladný tón, __________mě pan učitel přivítal, naznačoval, že něco není v pořádku.  První člověk, _________jsme potkali, byl starý poustevník. Dům,_______ nikdo neobývá, rychle chátrá. Princ,______ zabil draka, se stal novým králem. Byl to ten muž, s_______ jsem už potkal. Tým, ________ jsme fandili, zvítězil.
DÚ č.13  - doplň tvary zájmena JENŽ (rod ženský)   
Vázu,_____jsem rozbila, jsem musela zaplatit. Srnka,______ jsme viděli na kraji lesa, se pásla. Okolo lesní pěšiny, po______ jsme šli, se červenaly malé jahůdky. Byla to slavnost, o ______se dlouho mluvilo. Vila, k ______ zahrada patřila, pochází z 18. století. Čepice,______mi pletla maminka, je velmi teplá. Je to myšlenka,_____máme stále na paměti. Byla to žena, s ____ jsem se už viděl.
DÚ č.14  - doplň tvary zájmena JENŽ  (rod střední a plurál)
Do divadla, v ____hraje můj tatínek, chodím rád. Neznám to dítě, _______ stojí u dveří. Děti by si neměly hrát na smetištích, na ____ se může hromadit i nebezpečný odpad.  Prohlédl jsem si Otovo nové kolo, ______ stálo opřené o branku.  Stromy, na ______ byla ptačí hnízda, se kývaly.  Stoly, na ____  byly  tácy, se pod jejich tíhou prohýbaly.  Zvítězili hokejisté, _______ týmu jsem fandil.  Hry, o ______jsem slyšel, jsem si chtěl vyzkoušet.
DÚ č.15  - doplň tvary zájmena JENŽ 
V chatrči, v ______ nikdo nebydlel, se usadili  loupežníci. S Jardou, s _________ jsem prožil celé dětství, jsem se už nikdy neviděl. Zvířata, _____ nosil myslivec potravu do krmelce, přežila tuhou zimu.  Nedívej se do slunce, ____ paprsky by mohly ublížit  tvým očím! Snažila se utěšit dítě, ____ tekly po tvářích slzy. Šli jsme po cestě,  ____vedla do velkého města.  Viděl slova, _____si chobotem podal seno. Byl to kluk, o _______ jsem ti vyprávěla.
DÚ č.16
 
Vlaštovky letěl_. Potoky zamrzl_. Stromy vyrostl_. Chlapci se rozeběhl_. Svíčky zhasl_. Lesy šuměl_. Žáci se hlásil_. Zazněl_ výstřely. Stroje pracoval_. Višně dozrával_. Přátelé se loučil_. Loďky se převrhl_. Včely létal_. Koně se splašil_. Hosté přišl_. Jabloně rozkvetl_. Květy na louce opadal_. Vědci zkoumal_ nové poznatky. Zástupy lidí chodil_ po památkách.
DÚ č.17
Občané se sešl_, kliky cvakal_, hrdličky létal_, dívky vyrušoval_, vyrostl_ tam nové budovy, stroje stál_, holubi byl_ zastřelen_, volal_ na pány, přišl_ sem, myslivny zchátral_, poslouchal_ jsme přednášku, chlapci kopal_ fotbal, cítil_ se poškozeni, netrpělivě čekal_. Hromy burácel_. Sbory mužů se rozezpíval_. Na louce rozkvetl_ petrklíče a fialky. Francie a Španělsko uzavřel_ dohodu.
DÚ č.18
 
Ukazatele  na stromech nám pomohl_ najít správný směr. Právě to ohlásil_. Husy i housata utekl_ na rybník. Chlapci a dívky se těšil_ na prázdniny. Otiskl_ to v novinách. Děti a dívky se bál_ jít večer samy. Neprohlédl_ jsme jeho záměr. Lesy šuměl_. Slanečc_ byl_ nasolen_. Kosti se hlasitě lámal_. Lékaři byl_ se stavem pacienta spokojen_.  Sněhuláci pomalu roztál_. Uplynul_ dva dni.
DÚ č.19
Děti a maminky odpočíval_ na zahradě. O vítězství rozhodoval_ vteřiny. Dešťové kapky padal_ k zemi. Lidičky zpíval_. Slanečci nám chutnal_. Veřejní činitelé by měl_ dodržovat striktně zákony. Slavnosti se konal_ venku. Jmenovatele a čitatele jsme pokrátil_. Plameny šlehal_ z domu. Zaskočil_ nás. Zástupy lidí pospíchal_. Malíři maloval_ obrazy. Psi hlasitě štěkal_. Zvony hlasitě vyzváněl_.
DÚ č.20
 
Válečníci se usadil_ kolem stolu. Ukazatele směřoval_ ven z lesa. Mraky plul_ po obloze. Eva a Adam šl_ do kina, Itálie a Španělsko uzavřel_ smlouvu, sněhuláci roztál_, davy nadšenců přicházel_, květiny odkvetl_, děti vycházel_ ze školky, lidé přicházel_, čmeláci bzučel_, oči zrudl_,slanečci ležel_ na talíři, na nebi létal_ papíroví draci, vrátil_ se živi a zdrávi, rozkazy byl_ předán_ a splněn_
DÚ Č.21
Slepice a kuřata běhal__ po celé zahradě. Kočky a pes svorně ležel__ na zápraží. Koťata a štěňata se všem dětem velmi líbil__. Slepice, kuřata a kohout zobal__na dvoře zrní. Duby a buky zkrášloval__ nádvoří hradu. Monika a Květa se často doprovázel__ do školy. Alík a Voříšek často pronásledoval__ Mícu. Micka a její koťata  ležel_ na střeše. Kůzlata a jehňata se společně pásl__na zahradě.
DÚ Č.22  
 Na lesní palouk se chodil __pást jeleni a srny. Stůl a židle ležel__ v rohu. V letním vedru ke koupališti spěchal__ ženy, děti i muži. Ženy i děvčata se zajímal__ o módní přehlídku. Martina, Simona i malá Irena připravil__ rodičům milé překvapení. Novákovi a naši rodiče se dříve často navštěvoval__. Školní dvůr obsadil__ sportovkyně a jejich obdivovatelky.
DÚ Č.23   přepiš psace, rozlišuj velká a malá písmena
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ, SLOVNÍK SPISOVNÉ ČESTINY, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, ZLATÁ BULA SICILSKÁ, EVROPSKÁ UNIE, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, VELKÁ CENA BRNA, ČESKÁ REPUBLIKA, SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA, JOSEF KAJETÁN TYL, PRAŽSKÝ HRAD, CHRÁM SVATÉHO VÍTA, VÁNOCE, VELIKONOCE, DEN DĚTÍ, DEN ZEMĚ
DÚ Č.24
KUTNÁ HORA (město), ČESKÉ BUDĚJOVICE, KARLOVY VARY, USTÍ NAD LABEM, HRADEC KRÁLOVÉ, STARÉ MĚSTO, MALÁ STRANA, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, TICHÝ OCEÁN, ČERNÉ MOŘE, APENINSKÝ POLOOSTROV, JIZERSKÉ HODY, VYSOKÉ TATRY, HRAD BEZDĚZ U MÁCHOVA JEZERA, JIŽNÍ ČECHY, JIŽNÍ AMERIKA,  MORAVA, DEN MATEK, ČECH, AMERIČAN, EVROPAN, INDIÁN, BĚLOCH, ČERNOCH

DÚ Č.25
ULICE U BÍLÉHO SLOUPU , RESTAURACE U LVÍ HLAVY, ULICE NA ZAHRÁDKÁCH, NÁMĚSTÍ MÍRU, ČEŠTÍ BASKETBALISTÉ Z NYMBURKA, NERUDOVA ULICE, ULICE U ZÁMECKÉHO PARKU, HOSPODA U TATARÁKU, LITVÍNOVŠTÍ HOKEJISTÉ, JANOV, JANOVSKÝ PANELÁK, INDIÁNSKÝ KMEN APAČŮ, AMERICKÁ ZNAČKA SHELL, PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ, HUSITSKÉ VÁLKY, BITVA NA BÍLÉ HOŘE
DÚ Č.26
VYSOKÝ BĚLOCH, MOHUTNÝ AMERIČAN, ČEŠTÍ SPISOVATELÉ, HOLLYWOODŠTÍ HERCI, NĚMECKÝ HUDEBNÍ SKLADATEL LUDWIG VAN BEETHOVEN, FYZIK ALBERT EINSTEIN BYL Z NĚMECKA, INDIÁNI BYLI PRVNÍMI OBYVATELI AMERIKY, RESTAURACE U TATARÁKU, PRAŽSKÉ ULICE SVÍTILY, BOŽENA NĚMCOVÁ NAPSALA KNIHU BABIČKA,  ČLEN ČESKÉ FILHARMONIE,
DÚ č.27
 (KAREL ČAPEK) napsal divadelní hru (BÍLÁ NEMOC). Letní kulturní festival (ČESKÉ HRADY) se koná například na (KUNĚTICKÉ HOŘE). Dnes se (ESKYMÁKŮM) říká (INUITÉ). V roce 1945 se uskutečnilo (PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ). Zúčastnil se školení u (ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE). (ČESKÁ REPUBLIKA) je členem (EVROPSKÉ UNIE). (KAREL SABINA) napsal (LIBRETO) k (PRODANÉ NEVĚSTĚ).
DÚ č.28
 
(KAREL GOTT) získal velké množství (ZLATÝCH SLAVÍKŮ). V (ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM) je (VALAŠSKÉ) muzeum v přírodě. Český literát a historik (BOHUSLAV BALBÍN) byl (JEZUITA). 14. července 1420 se odehrála (BITVA NA VÍTKOVĚ). Včera jsem dočetl (POLÁČKOVU) knihu (BYLO NÁS PĚT).Ve (DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM) si mohou návštěvníci prohlédnou krásnou zoologickou zahradu.
DÚ č.29
Byli jsme ubytování v hotelu (U KAMENNÉ BRÁNY). V zeměpise jsme si ukazovali (BERINGŮV PRŮLIV). Jsem hrdým (EVROPANEM). Bydlím v ulici (BRATŘÍ ČAPKŮ). O prázdninách pojedeme s rodiči do (ŠPANĚLSKA).V knihovně půjčují knihy na (MĚSÍC). Listovali jsme ve (SLOVNÍKU SPISOVNÉ ČEŠTINY).  Ligu vyhráli (LITVÍNOVŠTÍ) hokejisté. Studoval na (KARLOVĚ UNIVERZITĚ). Byl to (ČESKÝ)rodák.
DÚ č.30
ULICE U BÍLÉHO SLOUPU, LITVÍNOVSKÝ OBČAN, ČESKÉ BUDJOVICE LEŽÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH, V SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERICE ŽIJÍ ČERNOŠI, BĚLOŠI I INDIÁNI, JSEM ČECH A EVROPAN, V KARLOVÝCH VARECH TEČE ŘEKA OHŘE, BYDLÍ V KUTNÉ HOŘE, VYLEZL NA ČERNOU HORU, MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, POJEDEME DO ÚSTÍ NAD LABEM, ALOIS JIRÁSEK NAPSAL DÍLO STARÉ POVĚTI ČESKÉ,