Jdi na obsah Jdi na menu
 


9.A,B ČESKÝ JAZYK

PRAVIDELNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY:

PONDĚLÍ: DÚ 1. skupina - příprava na přijímací zkoušky+ úkol v pracovním s.
2. skupina - V PRACOVNÍM SEŠITĚ NEBO UČEBNICI

STŘEDA:  DÚ Z LITERATURY

ČTVRTEK: PRAVOP. CV. V DOMÁCÍM SEŠITĚ - najdete i pod tabulkou na této stránce. (Číslo úkolu, datum - měsíc psát  slovem, podpis rodičů).
Pokud chybíte, musíte všechny úkoly doplnit.

Na konci každého měsíce odevzdáváte ČTENÁŘSKÝ DENÍK/REFERÁT.

Pokud někdo chybí, musí si SAMOSTATNĚ doplnit látku v sešitech,
cvičení v pracovním sešitě a zjistit si potřebné domácí úkoly.

PONDĚLÍ

VŽDY! -  LEPIDLO, ČERVENÁ PROPISKA

ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT
 

ÚTERÝ

ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT

příprava na přijímačky podle zadání učitele

DÚ PS 66/1

test - skloňování podstatných jmen přejatých a cizích vlastních jmen

STŘEDA

ŽLUTÝ SEŠIT, TVRDÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT NA LITERATURU

ČTVRTEK

ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT

DÚ č.10 - opsat do domácího sešitu - nezapomeň číslo úkolu, datum a podpis rodičů

PÁTEK

ŽLUTÝ SEŠIT, TVRDÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT NA LITERATURU

testík-pojmy:

1.a 2.skupina  60-80 https://quizizz.com/join?gc=75754350

3.skupina testík pojmy - dle zadání učitele

REFERÁT

-září - čten.deník

- říjen -  Národní obrození

- listopad -  J. Hašek Švejk

- prosinec -  čten.deník

- leden -  K. Čapek Bílá nemoc

- únor - čten.deník Romeo, Julie a tma

- březen -  Ota Pavel Smrt krásných srnců

- duben - B. Hrabal Ostře sledované vlaky

- květen - čten.deník

- NEKOPÍROVAT!!! ČERPAT Z VÍCE ZDROJŮ

forma citace obrázku: (přeškrtnuté nahradíš)

Obr. 1  Autor: Mikoláš Aleš. [cit. 2011-09-28]. Dostupný  na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mat%C4%9Bj_Kopeck%C3%BD.jpg>

forma citace webové stránky:(přeškrtnuté nahradíš)

WIKIPEDIA. [online]. [cit. 2013-10-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj

forma citace knihy:

ŠMILAUER, Vladimír. Nauka o českém jazyku. 1.vydání. Praha : SPN, 1972.  s. 257-287.

Generátor citací:

generator.citace.com/

TEXT PŘEPIŠ DO DOMÁCÍHO SEŠITU.

DÚ Č.1 pracuje ledab__le, pálí ho dobré b__lo, chtěla se líb__t, sb__ka známek, hb__té ruce,b__lit ob__dlí, b__kovec je karabáč, nab__l mob__l, pob__t střechu plechem,odb__jená a vyb__jená, způsob__t vlnob__tí, zvolna pl__nout, ml__nář nedosl__chá, l__šaj smrtihlav, l__šejník na stromě, l__tkový sval, l__čené střevíce, pol__čit na lšku, l__sina na hlavě

DÚ Č.2 slunná m__tina, sm__kat sm__čcem, nevěří m__, nem__vá čas, platit m__tné, není neom__lný, usm__vá se, um__vat ruce, ochom__tá se tu, dům__slná sm__čka, úzký průsm__k, hra na p__kanou, p__lník a p__la, nevyzp__tatelný člověk, houba p__chavka, p__chá jehlou do látky, srnčí kop__tka, načep__řená slepice, nap__navý příběh

DÚ Č.3 Přes__pací hodiny, obilí na s__pce, houba s__rovinka, dětské os__pky, s__rová zelenina, kousek s__ra, rád s__čkoval, sotva s__pal, s__čivý zvuk, s__t s__tem, nenas__tný člověk, s__chravý den, zločinec je zlos__n, s__vá holubička, s__kal bolestí, z__tra, brz__, v__z__vat, kaz__svět, podz__m, z__val, naz__val se Jan, z__rat, brz__čko, cizojaz__čný

DÚ č.4 v__dět, v__la, v__nout, zav__náč, v__sací, v__čko, v__nobraní, nev__ditelný,nev__domý, v__dlice, záv__n, v__řit, v__set na stromě, v__tr, v__klat, v__kýř, v__chr,rozv__klaný, v__těz, uv__tat, sv__nout, v__sutý, zav__nil, v__tat, v__dle , v__v__nout ús__lí, v__sel ob__l__, v__v__šenina, v__t na měsíc, rozv__řený prach, v__ří let, pov__kuje

DÚ č.5 n/nn De_í světlo, ce_é šperky, ce_ík elektroniky, oke_í tabulka, olově_é broky, píše de_ík, sti_ý les, šikovný kame_ík, varha_í koncert, kroca_í hudrování, pohosti_í rodiče, povi_á účast, ra_í ptáče, ra_é brambory, kame_é zábradlí, on je nevi_en, vo_é oleje, ochra_é pomůcky, povi_é očkování, v hlubi_ých dolech, manipulace s ce_ými informacemi, ra_é zkušenosti, nestra_ý názor, se_á rýma, dřevě_é schody

DÚ Č.6 Ě/JĚ Krevní ob_h, zp_vný pták, vyšlapaná p_šina, zářivá hv_zda, b_žný postup, starý v_šák, s_dnat mír, p_nová koupel, sv_řila se matce, ob_t překážku, vypadal zdrav_, b_lidlo na prádlo, v_tšina dětí, rychle b_žet, ob_vitel Ameriky, nepravdivá výpov_ď, ob_dnávka zboží, zkušený potáp_č, velký výb_h, v_šák na oblečení, dův_rný rozhovor, silniční ob_zd, up_chovaná hlína, osv_dčení způsobilosti, přístupný v_zd, potáp_čská výstroj, ob_mný

 

DÚ Č.7 doplň Mylná dom_nka, ta_jší zvyky, sluchový v_m, pom_nkové oči, fantastický ob_v, choval se tajem_, učil se zpam_ti, odb_r krve, sm_nárna na ulici, ob_l překážku, žil skrom_, ob_ktiv fotoaparátu, velké nedorozum_ní, chovali se cílevědom_, měsíc potem_l, zachovejte se rozum_, pomohli si vzájem_, připom_l to Evě, zapom_l na domácí úkol, lhal vědom_, rozum_l tomu

DÚ Č.8 dopň s/z/vz _mazat nápis ze zdi, _mazat oblečení, _vrhnout kámen dolů, _vrhnou skleničku, _hlédnout film, _hlédnout z výšky dolů, _běh lidí na náměstí, válečný _běh, _bít někoho pěstmi, _bít prkna dohromady, _práva v mobilu, _práva domu, _jednat si pořádek, _jednat dohodu, _těžovat si na někoho,_ těžovat někomu práci

DÚ Č.9 Všichni se z_častníte sch_zky, pěti_helník, soudce byl ne_platný, _pal z horka, pracovití _ředníci, kvalitní lékařská k_ra, pevná v_le, domácí _kol, drahá manik_ra, ne_plné mužstvo, políbila nás m_za, pomerančová k_ra, oc_n je rostlina, ne_plná sbírka, p_jde domů, pravo_hlý troj_helník, ne_činný lék, sova houká h_, holub volá vrk_ a hrdlička cukr_, ne_navný pomocník, ne_rodná p_da, borovicová k_ra, bez_honný člověk,

DÚ č.10 Udělali _nventuru , stará čínská d_nastie, americké město Ch_cago, Vítek je sangv_nik, používali archaism_, vydali se na t_ru, objevil starý _nteriér, absolvoval pitnou k_ru, ol_mpiáda v Soč_, vyčistit akvár_um, zvítězila demokrac_e, studenti pražských g_mnázií, lokomotivu ozdobili tr_kolórou, měl vysoké amb_ce, zaznamenali značný def_cit, složil dámě kompl_ment, natáčeli film na celulo_d, postavy z řecké m_tologie.

DÚ č.11 slova v závorkách dej do správného tvaru V hudbě je důležité dodržování (rytmus). Bakterie jsou bezjaderné (organismus). Koala se živí listy (eukalyptus). Velmi nebezpečné je onemocnět (tyfus). B. Smetana patří mezi hudební (génius). Fotografie si nalepíme do (album). V Praze najdeme zajímavá (muzeum).Máme rybičky ve dvou (akvárium) Nedejte si ujít návštěvu (planetárium). Čína má nejdelší hranice s (Korea). V (Guinea) se mluví francouzsky. S (Guinea) jsme navázali diplomatické styky už v 60. letech.V (Odyssea) se líčí osudy Řeků při návratu z Tróje do vlasti.

DÚ č.12 doplň i/y, ě/ně, slova v závorkách dej do správného tvaru Některé méně znám-jší f-zikální pokusy se konají ve (vakuum). Otcov- fotografie jsme nalepil- do (album). V (akvárium) je nutno vodu ok-sličovat. Sešl- jsme se před (gymnázium). Náš divadelní soubor hraje hodnotná (drama). Život některých lidí se podobá dovedně napsanému (drama). Držte se zadaného (téma). Aischylos byl jedním ze zakladatelů řeckého (drama). V květinářství jsme mamince zakoupili krásnou (orchidea). Mnoho vzácných, omam- vonících (orchidea) roste na v-sokých stromech. V každém roce vzpomínáme významných (jubileum).

DÚ č.13 Na koncertě se hrály také skladby (Petr Iljič Čajkovskij) .Román Vojna a mír je dílo ( Lev Nikolajevič Tolstoj). Obrazy (Pablo Picasso) se vrátily do Národní galerie v Praze. Nejslavnější opery (Verdi) jsou Aida, Rigoletto, Trubadúr a La Traviata. Nejznámějším dílem (Dante) je Božská komedie. Vysvětlete panu (Pompe), jak dostane k metru. Jan Neruda byl obdivovatelem německého básníka (Heinrich Heine). (Goethe) se už za života dostalo mnohých poct.

DÚ č.14 Poučky starověkých učenců (Pythagoras) a (Archimédes) mají stálou platnost. K básníkům zlatého věku římské kultury řadíme (Vergilius, Horatius) a (Oidius).Vynikající řecký sochař Myrón vytvořil (Diskobolos), sochu závodníka vypouštějícího disk. Povstání otroků vedené (Spartakus) bylo krvavě potlačeno.Za nejznámějšího řeckého sochaře pokládají znalci (Feidias). Některé poznatky starořeckého matematika (Euklides) jsou platné ještě dnes.

DÚ Č.15 v neděl_, opravna obuv_, špatné zpráv_, mít na mysl_, v lesích žijí i rys_, ozdobné mís_, úpravy vod_, se zkušenými horal_, dozrávalo obil_, plakat slz_, žít na vs_, zavázat uzl_, včel_ na pol_, pěnkav_ a kos_, s orl_ a sokol_, pozdní mraz_, vrb_ a topol_, klas_ obil_, podmásl_, mezi skalam_, mluvil s Rus_ a Španěl_,

DÚ č.16 Do nev_ diteln_ch skrýší, chutná ryb_ polévka, zdrav_ včel_ med, křivolak_m_ uličkam_, l_kožrouti jsou škodliv_, čerstv_ v_tr, obrazy_ znám_ch umělců, krokodýl_ slz_, namrzl_ chodník, s prav_m_ drahokam_, pav_pera, mal_ chlapec, s mal_m chlapcem, mal_ chlapci, bez mal_ch chlapců, s mal_m_ chlapci

DÚ č.17 Wagnerov_ opery, Honzov_ neúspěchy, lovcov_ stezky, Adamov_ koně, myslivcov_ ps_, Karlov_ úspěchy, vojákov_ povel_ , pro bratrov_ holub_, Erbenov_ balady, Markov_ děti, v_děl_ jsme otcov_ přátele. Usmál se na Michalov_ kamarády. Odešel s Jirkov_m_ sešity. Hercov_ úspěchy.

DÚ č.18 - doplň tvary zájmena JENŽ V chatrči, v _____ nikdo nebydlel, se usadili loupežníci. S Jardou, s ______ jsem prožil celé dětství, jsem se už nikdy neviděl. Zvířata, ____ nosil myslivec potravu do krmelce, přežila tuhou zimu. Nedívej se do slunce, ____ paprsky by mohly ublížit tvým očím! Snažila se utěšit dítě, ____ tekly po tvářích slzy. Šli jsme po cestě, ____vedla do velkého města. Viděl slova, _____si chobotem podal seno. Byl to kluk, o _______ jsem ti vyprávěla.

DÚ č.19 Vlaštovky letěl_. Potoky zamrzl_. Stromy vyrostl_. Chlapci se rozeběhl_. Svíčky zhasl_. Lesy šuměl_. Žáci se hlásil_. Zazněl_ výstřely. Stroje pracoval_. Višně dozrával_. Přátelé se loučil_. Loďky se převrhl_. Včely létal_. Koně se splašil_. Hosté přišl_. Jabloně rozkvetl_. Květy na louce opadal_. Vědci zkoumal_ nové poznatky. Zástupy lidí chodil_ po památkách.

DÚ č.20 Občané se sešl_, kliky cvakal_, hrdličky létal_, dívky vyrušoval_, vyrostl_ tam nové budovy, stroje stál_, holubi byl_ zastřelen_, volal_ na pány, přišl_ sem, myslivny zchátral_, poslouchal_ jsme přednášku, chlapci kopal_ fotbal, cítil_ se poškozeni, netrpělivě čekal_. Hromy burácel_. Sbory mužů se rozezpíval_. Na louce rozkvetl_ petrklíče a fialky. Francie a Španělsko uzavřel_ dohodu.

DÚ č.21 Ukazatele na stromech nám pomohl_ najít správný směr. Právě to ohlásil_. Husy i housata utekl_ na rybník. Chlapci a dívky se těšil_ na prázdniny. Otiskl_ to v novinách. Děti a dívky se bál_ jít večer samy. Neprohlédl_ jsme jeho záměr. Lesy šuměl_. Slanečc_ byl_ nasolen_. Kosti se hlasitě lámal_. Lékaři byl_ se stavem pacienta spokojen_. Sněhuláci pomalu roztál_. Uplynul_ dva dni.

DÚ č.22 Děti a maminky odpočíval_ na zahradě. O vítězství rozhodoval_ vteřiny. Dešťové kapky padal_ k zemi. Lidičky zpíval_. Slanečci nám chutnal_. Veřejní činitelé by měl_ dodržovat striktně zákony. Slavnosti se konal_ venku. Jmenovatele a čitatele jsme pokrátil_. Plameny šlehal_ z domu. Zaskočil_ nás. Zástupy lidí pospíchal_. Malíři maloval_ obrazy. Psi hlasitě štěkal_. Zvony hlasitě vyzváněl_.

DÚ č.23 Válečníci se usadil_ kolem stolu. Ukazatele směřoval_ ven z lesa. Mraky plul_ po obloze. Eva a Adam šl_ do kina, Itálie a Španělsko uzavřel_ smlouvu, sněhuláci roztál_, davy nadšenců přicházel_, květiny odkvetl_, děti vycházel_ ze školky, lidé přicházel_, čmeláci bzučel_, oči zrudl_,slanečci ležel_ na talíři, na nebi létal_ papíroví draci, vrátil_ se živi a zdrávi, rozkazy byl_ předán_ a splněn_

DÚ Č.24 Slepice a kuřata běhal__ po celé zahradě. Kočky a pes svorně ležel__ na zápraží. Koťata a štěňata se všem dětem velmi líbil__. Slepice, kuřata a kohout zobal__na dvoře zrní. Duby a buky zkrášloval__ nádvoří hradu. Monika a Květa se často doprovázel__ do školy. Alík a Voříšek často pronásledoval__ Mícu. Micka a její koťata ležel_ na střeše. Kůzlata a jehňata se společně pásl__na zahradě.

DÚ Č.25 Na lesní palouk se chodil __pást jeleni a srny. Stůl a židle ležel__ v rohu. V letním vedru ke koupališti spěchal__ ženy, děti i muži. Ženy i děvčata se zajímal__ o módní přehlídku. Martina, Simona i malá Irena připravil__ rodičům milé překvapení. Novákovi a naši rodiče se dříve často navštěvoval__. Školní dvůr obsadil__ sportovkyně a jejich obdivovatelky.

DÚ Č.26 přepiš psace, rozlišuj velká a malá písmena KUTNÁ HORA, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, HRAD BEZDĚZ U MÁCHOVA JEZERA, KNIHKUPECTVÍ KNIHOMOL, ULICE U BÍLÉHO SLOUPU , RESTAURACE U LVÍ HLAVY, ČESKÁ LÍPA, ULICE NA ZAHRÁDKÁCH, KARLŮV MOST, INDIÁNSKÝ KMEN APAČŮ, AMERICKÁ ZNAČKA SHELL, ČEŠTÍ BASKETBALISTÉ Z NYMBURKA, ULICE U BÍLÉHO SLOUPU, STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

DÚ Č.27 KARLOVY VARY, PRAŽSKÝ HRAD, RESTAURACE U BÍLÉHO LVA, EVROPSKÁ UNIE, UNIVERZITA KARLOVA, JIŽNÍ ČECHY, JIŽNÍ AMERIA, JIZERSKÉ HORY, HRADEC KRÁLOVÉ, ÚSTÍ NAD LABEM, STARÉ MĚSTO, ČECHY A MORAVA, JOSEF KAJETÁN TYL, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, CHRÁM SV. VÍTA, LITVÍNOVŠTÍ HOKEJISTÉ, POUŤ V OSEKU, VÁNOČNÍ TRHY

DÚ Č.28 NEJVĚTŠÍ MĚSTO V JIŽNÍCH ČECHÁCH JSOU ČESKÉ BUDĚJOVICE. NEJZNÁMĚJŠÍ OBCE V KRKONOŠÍCH JSOU ŠPINDLERŮV MLÝN A PEC POD SNĚŽKOU. SEVERNÍ POBŘEŽÍ SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO OMÝVAJÍ VODY SEVERNÍHO A BALTSKÉHO MOŘE. DOMA VŠICHNI ČTEME LIDOVÉ NOVINY. DĚTI SE TĚŠILY NA ŠTĚDRÝ DEN. PETR SE PŘESTĚHOVAL Z ULICE U ZÁMECKÉHO PARKU.

DÚ Č.29 VYSOKÝ BĚLOCH, MOHUTNÝ AMERIČAN, ČEŠTÍ SPISOVATELÉ, HOLLYWOODŠTÍ HERCI, NĚMECKÝ HUDEBNÍ SKLADATEL LUDWIG VAN BEETHOVEN, FYZIK ALBERT EINSTEIN BYL Z NĚMECKA, INDIÁNI BYLI PRVNÍMI OBYVATELI AMERIKY, RESTAURACE U TATARÁKU, PRAŽSKÉ ULICE SVÍTILY, BOŽENA NĚMCOVÁ NAPSALA KNIHU BABIČKA, ČLEN ČESKÉ FILHARMONIE,