Jdi na obsah Jdi na menu
 


8.A,B ČESKÝ JAZYK

PRAVIDELNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY:

PONDĚLÍ: DÚ V PRACOVNÍM SEŠITĚ NEBO V MOBILNÍ APLIKACI.

ČTVRTEK: PRAVOP. CV. V DOMÁCÍM SEŠITĚ - najdete i pod tabulkou na této stránce. (Číslo úkolu, datum - měsíc psát  slovem, podpis rodičů).
Pokud chybíte, musíte všechny úkoly doplnit.

Pokud někdo chybí, musí si SAMOSTATNĚ doplnit látku v sešitech,
cvičení v pracovním sešitě a zjistit si potřebné domácí úkoly.

PONDĚLÍ

VŽDY! -  LEPIDLO, ČERVENÁ PROPISKA
ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT

DÚ 60/2

ÚTERÝ

ŽLUTÝ SEŠIT,  PRACOVNÍ SEŠIT

testík - druhy vět podle postoje mluvčího, věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
Procvičuj zde: https://quizizz.com/join?gc=99960668

https://kahoot.it/challenge/08775342?challenge-id=ce057144-3c72-4d81-88f3-133a73fd4ffe_1708173963939

https://quizizz.com/join?gc=69338269

STŘEDA

ŽLUTÝ SEŠIT, TVRDÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT NA LITERATURU

ČTVRTEK

ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT
DÚ č.19 - opsat do domácího sešitu - nezapomeň číslo úkolu, datum a podpis rodičů

PÁTEK

ŽLUTÝ SEŠIT, TVRDÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT NA LITERATURU

Na konci každého měsíce odevzdáváte čtenářský deník nebo referát podle rozpisu.

-září - čten.deník
- říjen -  čten.deník
- listopad -  ref. Homér - Ilias a Odyssea
- prosinec -  čten.deník
- leden -  ref. W. Shakespeare - Romeo a Julie
- únor - ref. J.A.Komenský - Labyrint světa a ráj srdce
- březen -  čten.deník
- duben - ref. K. H. Mácha - Máj
- květen - čten.deník

REFERÁT - NEKOPÍROVAT!!! ČERPAT Z VÍCE ZDROJŮ

forma citace obrázku: (přeškrtnuté nahradíš)

Obr. 1  Autor: Mikoláš Aleš. [cit. 2011-09-28]. Dostupný  na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mat%C4%9Bj_Kopeck%C3%BD.jpg>

forma citace webové stránky:(přeškrtnuté nahradíš)

WIKIPEDIA. [online]. [cit. 2013-10-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj

forma citace knihy:

ŠMILAUER, Vladimír. Nauka o českém jazyku. 1.vydání. Praha : SPN, 1972.  s. 257-287.

Generátor citací:

generator.citace.com/

DOMÁCÍ ÚKOLY - TEXT PŘEPIŠ DO DOMÁCÍHO SEŠITU.

DÚ Č.1
chtěla se líb__t, sb__ka známek, hb__té ruce,b__lit  ob__dlí,  b__kovec  je  karabáč,  nab__l  mob__l,  pob__t  střechu  plechem, vyb__jená, způsob__t  vlnob__tí, ab__ch uměl násob__t, rozdrob__t koláč,  b__tva u Přib__slavi, zvolna pl__nout, ml__nář nedosl__chá, l__šejník na stromě, l__tkový sval, l__čené střevíce, keř l__ska, nesl__šně se pl__žit, bl__zko se bl__ská, ml__t obilí ve ml__ně, spl__vat ve vodě, sl__mák není hlem__žď
DÚ Č.2
slunná m__tina, sm__kat sm__čcem, nevěří m__, m__t čas, platit m__tné, není neom__lný,  usm__vá  se,  um__vat  ruce,  ochom__tá  se  tu,  dům__slná  sm__čka, malý m__šák, nem__t čas, úzký průsm__k,
hra na p__kanou, p__lník a p__la, top___t p__linami, slep__t vázu,hrdop__šek, nevyzp__tatelný člověk, houba p__chavka, p__chá jehlou do látky, srnčí kop__tka,  načep__řená  slepice, obrázek ptakop__ska, přep__chový byt
DÚ Č.3
přes__pací  hodiny,  houba  s__rovinka,  dětské  os__pky,  s__rová zelenina,  kousek  s__ra,  rád  s__čkoval,  sotva  s__pal,  s__čivý  zvuk,  s__t  s__tem, nenas__tný člověk, s__chravý den, zločinec je zlos__n, přis__pat mouku, pos__lující léky, s__pat přes s__to, sladký s__rup, s__vá holubička, s__kal bolestí, z__tra, brz__, v__z__vat, z__skat,  jaz__ček,   z__val, naz__val se Jan, z__rat,  brz__čko,  Ruz___ně, 
DÚ č.4
v__dět,  v__la,  v__nout,  zav__náč,  v__sací,  v__čko,  v__nobraní,  nev__ditelný,nev__domý,  v__dlice,  záv__n,  v__řit,  v__set na stromě,  v__tr,  v__klat,  v__kýř,  v__chr,rozv__klaný,  v__těz,  uv__tat,  sv__nout,  v__sutý,  zav__nil,  v__tat,  v__dle , v__v__nout ús__lí, v__sel ob__l__, v__v__šenina, v__t na měsíc, rozv__řený prach, v__ří let, pov__kuje
DÚ Č.5 -  vytvořte přídavná jména pomocí přípon -ský, -cký, -ští, -čtí
POZOR – PŘÍDAVNÁ JMÉNA PÍŠEME S MALÝM PÍSMENEM!
 (hora) masiv, (junior) reprezentanti, (sever) chlad, (Tunis) obyvatelé, (Vamberk) občané, (herec) kolegové,  (mládenec) život, (myslivec) kroužek, (technik) pracovníci, (strategie) průmysl, (chemie) boj, (historie) model, (hysterie) smích, (elektřina) proud, (Irsko) skřítek, (lyžař) vlek, (potápěč) skafandr

DÚ Č.6 doplň N/NN
De_í světlo, ce_é šperky, ce_ík elektroniky, oke_í tabulka, olově_é broky, píše de_ík, sti_ý les, šikovný kame_ík, varha_í koncert, kroca_í hudrování, pohosti_í rodiče, povi_á účast, ra_í ptáče, ra_é brambory, kame_é zábradlí, on je nevi_en, vo_é oleje, ochra_é pomůcky, povi_é očkování, v hlubi_ých dolech, manipulace s ce_ými informacemi, ra_é zkušenosti, nestra_ý názor, se_á rýma, dřevě_é schody, příjemná povi_ost, týde_í pobyt, nevi_ost,

DÚ Č.7
Krevní ob_h, zp_vný pták, vyšlapaná p_šina, zářivá hv_zda, b_žný postup, starý v_šák, s_dnat mír, p_nová koupel, sv_řila se matce, ob_t překážku, vypadal zdrav_, b_lidlo na prádlo, v_tšina dětí, rychle b_žet, ob_vitel Ameriky, nepravdivá výpov_ď, ob_dnávka zboží, zkušený potáp_č, velký výb_h, v_šák na oblečení, dův_rný rozhovor,  silniční ob_zd,  up_chovaná hlína, osv_dčení způsobilosti, přístupný v_zd, potáp_čská výstroj,  ob_mný náklad, převratný ob_v.

DÚ Č.8 doplň mě/mně
Mylná do_nka, rodičovské ob_tí, ta_jší zvyky, sluchový v_m, po_nkové oči, fantastický ob_v, choval se taje_, učil se zpa_ti, dárek pro _, odb_r krve, s_nárna na ulici, ob_l překážku, žil skro_, ob_ktiv fotoaparátu, velké nedorozu_ní, chovali se cílevědo_, měsíc pote_l, zachovejte se rozu_, pomohli si vzáje_, připo_l to Evě, zapo_l na domácí úkol, lhal vědo_, rozum_l tomu,

DÚ Č.9 dopl+n s/z/vz
_mazal tabuli, _mazal si kalhoty,odpolení _měna, náhlá _měna,_běh lidí, válečný _běh, _bít prkna k sobě, _bít kamaráda, _hlédnout z věže dolů, _hlédnout film, _práva domu, _práva v mobilu, _těžovat si na někoho, _těžovat práci, _užovat a trápit, cesta se _užovala, za_pívat, _tloustnout,
_létnout vzhůru, _létnout dolů, _kamarádit se, _kouška ze _pěvu

DÚ č.10 slova v závorkách dej do správného tvaru (případně napiš obě varianty)
V hudbě je důležité dodržování (rytmus). Bakterie jsou bezjaderné (organismus). Koala se živí listy (eukalyptus). Velmi nebezpečné je onemocnět (tyfus). B. Smetana patří mezi hudební (génius). Fotografie si nalepíme do (album). Máme rybičky ve dvou (akvárium) Nedejte si ujít návštěvu (planetárium). Čína má nejdelší hranice s (Korea). V (Guinea) se mluví francouzsky. S (Guinea)  jsme navázali diplomatické styky už v 60. letech. V (Odyssea) se líčí osudy Řeků při návratu z Tróje do vlasti.

DÚ č.11  slova v závorkách dej do správného tvaru (případně napiš obě varianty)
Některé méně známější fyzikální pokusy se konají ve (vakuum). Otcovy fotografie jsme nalepili do (album). V (akvárium) je nutno vodu okysličovat. Sešli jsme se před (gymnázium). Náš divadelní soubor hraje hodnotná (drama). Život některých lidí se podobá dovedně napsanému (drama). Držte se zadaného (téma). Aischylos byl jedním ze zakladatelů řeckého (drama). V květinářství jsme mamince zakoupili krásnou (orchidea). Mnoho vzácných (orchidea) roste na vysokých stromech.
DÚ č.12
Na koncertě se hrály také skladby (Petr Iljič Čajkovskij) .Román Vojna a mír je dílo ( Lev Nikolajevič Tolstoj). Obrazy (Pablo Picasso) se vrátily do Národní galerie v Praze. Nejslavnější opery (Verdi) jsou Aida, Rigoletto, Trubadúr a La Traviata. Nejznámějším dílem (Dante) je Božská komedie. Vysvětlete panu (Pompe), jak dostane k metru. Jan Neruda byl obdivovatelem německého básníka (Heinrich Heine). (Goethe) se už za života dostalo mnohých poct.

DÚ č.13
Poučky starověkých učenců (Pythagoras) a (Archimédes) mají stálou platnost. K básníkům zlatého věku římské kultury řadíme (Vergilius, Horatius) a (Ovidius). Vynikající řecký sochař Myrón vytvořil (Diskobolos), sochu závodníka vypouštějícího disk. Povstání otroků vedené (Spartakus) bylo krvavě potlačeno. Za nejznámějšího řeckého sochaře pokládají znalci (Feidias). Některé poznatky starořeckého matematika (Euklides) jsou platné ještě dnes.

 

 DÚ č.14
Silnici lemují jeřáb_ a topol_. S Francouz_ a Španěl_ nebo Ital_. Ve skulinách se ukrývají mol_ a šváb_. Na stepích může cestovatel spatřit lv_ a pštros_. Koupil perl__ a drahokam__. Příjemné hlas_. Napsal panu Novákov_. Sokol_ jsou draví ptáci. Únik před pronásledovatel_. Nové ubrus_. Hloupé kec__. Mohutné vlnolam__.  Topil v kotl_.
DÚ č.15
V neděl_, opravna obuv_, mít na mysl_, v lesích žijí i rys_, ozdobné mís_, úpravy vod_, s učitel_, dozrávalo obil_, plakat slz_, žít na vs_, zavázat uzl_, včel_ na pol_, pěnkav_ a kos_, s orl_ a sokol_, pozdní mraz_, vrb_ a topol_, klas_ obil_, mezi skalam_, mluvil s Rus_ a Francouzi, v pytl_,
DÚ č.16
Slz_ na krajíčku. Přinesl košík broskv_. Krabice s motýl_ a můram_. Děti se schovaly do stodol_. V této rol_ hrál skvělý herec. Staré zlaté čas_. Tetřev_ není snadné vidět. V lese létají jestřáb_.  První vyhrání z kaps_ vyhání. Zajímavé názv_ ulic. Krotitel se cvičenými lv_. Ozývaly se výstřel__. Na pol_  v_sel ob_l_.
DÚ č.17
Do nev_ diteln_ch skrýší, chutná ryb_ polévka,  zdrav_ včel_ med, křivolak_m_  uličkam_, l_kožrouti jsou škodli_v_, čerstv_ v_tr, obrazy_ znám_ch umělců, krokodýl_ slz_,  namrzl_ chodník, s prav_m_  drahokam_, v_dím  páv_ , pav_pera, zl_m lidem, , s čerstv_m včel_m medem, nov_ návštěvníci, nezdrav_ pokrm, neznám_ lidé,  bíl__ kocour, bíl_ kocouři,
DÚ č.18
Líbil se Mirkov_ koncert? Seifertov_ a Hrubínov_ verše. Moudré soudcov_ oči. Učencov_spolupracovníci v práci. Chceme napsat strýčkov_. Učíme se o malíři Purkyňov_. Petře, skoč tatínkov_ do trafiky. Bartošov_ chlapci mluvili tiše. Hlídám malé sousedov_ děti. Bratrov_ ponožky smrděl_.
DÚ č.19
Usmál se na Michalov_ kamarády. Ladov_ ilustrace,Wagnerov_ opery, Honzov_ neúspěchy, lovcov_ stezky, Adamov_ koně,  myslivcov_ ps_, Karlov_ úspěchy, vojákov_ povel_ , pro bratrov_ holub_, zemědělcov_ otep_, Bezručov_ Slezské písně, Erbenov_ balady, Jiráskov_ hrdinové.

DÚ č.20
Milujeme strýcov_ ps_. Hercov_ úspěchy. Lékařov_ názory. Ml_nářov_ chlapci jsou pracovití. Mirkov_ ps_. Popelčin_ střevíčky. Jitčin_ sourozenci. Babiččin_ makové buchty. Markov_ děti. Manželé Novákov_ odjel_. Potkal manžele Novákov_. Jirkov__ rodiče nás odvezli k Pepov_.
DÚ č.21
Vlaštovky letěl_. Potoky zamrzl_. Stromy vyrostl_. Chlapci se rozeběhl_. Svíčky zhasl_. Lesy šuměl_. Žáci se hlásil_. Zazněl_ výstřely. Stroje pracoval_. Višně dozrával_. Přátelé se loučil_. Loďky se převrhl_. Včely létal_. Koně se splašil_. Hosté přišl_. Jabloně rozkvetl_.
DÚ č.22 Ukazatele  na stromech nám pomohl_ najít správný směr. Právě to ohlásil_. Husy i housata utekl_ na rybník. Chlapci a dívky se těšil_ na prázdniny. Otiskl_ to v novinách. Děti a dívky se bál_ jít večer samy. Neprohlédl_ jsme jeho záměr. Lesy šuměl_. Slanečc_ byl_ nasolen_. Kosti se hlasitě lámal_.
DÚ č.23 Lékaři byl_ se stavem pacienta spokojen_. Sněhuláci pomalu roztál_. Uplynul_ dva dni. Zástupy lidí pospíchal_. Malíři maloval_ obrazy. Psi hlasitě štěkal_. Zvony hlasitě vyzváněl_. Před vystoupením se zpěváci rozezpíval_. Horolezci se svým výstupem vyznamenal_. Chlapci tam přišli_se psy. Dělitelé byl_ zapsán_.
DÚ č.24
 Děti a maminky odpočíval_ na zahradě. O vítězství rozhodoval_ vteřiny. Dešťové kapky padal_ k zemi. Lidičky zpíval_. Slanečci nám chutnal_. Veřejní činitelé by měl_ dodržovat striktně zákony. Slavnosti se konal_ venku. Jmenovatele a čitatele jsme pokrátil_. Plameny šlehal_ z domu. Zaskočil_ nás.

DÚ č.25 Válečníci se usadil_ kolem stolu. Ukazatele směřoval_ ven z lesa. Mraky plul_ po obloze. Eva a Adam šl_ do kina, Itálie a Španělsko uzavřel_ smlouvu, sněhuláci roztál_, davy nadšenců přicházel_, květiny odkvetl_, děti vycházel_ ze školky, lidé přicházel_, čmeláci bzučel_, oči zrudl_,slanečci ležel_ na talíři, na nebi létal_ papíroví draci, vrátil_ se živi a zdrávi, rozkazy byl_ předán_ a splněn_

DÚ č.26    - piš psace – rozlišuj velká a malá písmena
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ, SLOVNÍK SPISOVNÉ ČESTINY, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, ZLATÁ BULA SICILSKÁ, EVROPSKÁ UNIE, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, VELKÁ CENA BRNA, ČESKÁ REPUBLIKA, SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA, JOSEF KAJETÁN TYL, PRAŽSKÝ HRAD, CHRÁM SVATÉHO VÍTA, VÁNOCE, VELIKONOCE, DEN DĚTÍ, DEN ZEMĚ
DÚ Č.27
KUTNÁ HORA (město), ČESKÉ BUDĚJOVICE, KARLOVY VARY, ÚSTÍ NAD LABEM, HRADEC KRÁLOVÉ, STARÉ MĚSTO, MALÁ STRANA, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ, TICHÝ OCEÁN, ČERNÉ MOŘE, APENINSKÝ POLOOSTROV, JIZERSKÉ HODY, VYSOKÉ TATRY, HRAD BEZDĚZ U MÁCHOVA JEZERA, JIŽNÍ ČECHY, JIŽNÍ AMERIKA,  MORAVA, DEN MATEK, ČECH, AMERIČAN, EVROPAN, INDIÁN, BĚLOCH, ČERNOCH
DÚ Č.28
ULICE U BÍLÉHO SLOUPU , RESTAURACE U LVÍ HLAVY, ULICE NA ZAHRÁDKÁCH, NÁMĚSTÍ MÍRU, ČEŠTÍ BASKETBALISTÉ Z NYMBURKA, NERUDOVA ULICE, ULICE U ZÁMECKÉHO PARKU, HOSPODA U TATARÁKU, LITVÍNOVŠTÍ HOKEJISTÉ, JANOV, JANOVSKÝ PANELÁK, INDIÁNSKÝ KMEN APAČŮ, AMERICKÁ ZNAČKA SHELL, PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ, HUSITSKÉ VÁLKY, BITVA NA BÍLÉ HOŘE
DÚ Č.29
VYSOKÝ BĚLOCH, MOHUTNÝ AMERIČAN, ČEŠTÍ SPISOVATELÉ, HOLLYWOODŠTÍ HERCI, NĚMECKÝ HUDEBNÍ SKLADATEL LUDWIG VAN BEETHOVEN, FYZIK ALBERT EINSTEIN BYL Z NĚMECKA, INDIÁNI BYLI PRVNÍMI OBYVATELI AMERIKY, RESTAURACE U TATARÁKU, PRAŽSKÉ ULICE SVÍTILY, BOŽENA NĚMCOVÁ NAPSALA KNIHU BABIČKA,  ČLEN ČESKÉ FILHARMONIE
DÚ č.30
ULICE U BÍLÉHO SLOUPU, LITVÍNOVSKÝ OBČAN, ČESKÉ BUDĚJOVICE LEŽÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH, V SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERICE ŽIJÍ ČERNOŠI, BĚLOŠI I INDIÁNI, JSEM ČECH A EVROPAN, V KARLOVÝCH VARECH TEČE ŘEKA OHŘE, BYDLÍ V KUTNÉ HOŘE, VYLEZL NA ČERNOU HORU, MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, POJEDEME DO ÚSTÍ NAD LABEM, STARÉ POVĚSTI ČESKÉ