Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. A ČESKÝ JAZYK

PRAVIDELNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY:

PONDĚLÍ: DÚ V PRACOVNÍM SEŠITĚ NEBO V MOBILNÍ APLIKACI.

ČTVRTEK: PRAVOP. CV. V DOMÁCÍM SEŠITĚ - najdete i pod tabulkou na této stránce. (Číslo úkolu, datum - měsíc psát  slovem, podpis rodičů).
Pokud chybíte, musíte všechny úkoly doplnit.

Na konci každého měsíce odevzdáváte ČTENÁŘSKÝ DENÍK.
Pokud někdo chybí, musí si SAMOSTATNĚ doplnit látku v sešitech,
cvičení v pracovním sešitě a zjistit si potřebné domácí úkoly.

Hodnocení: https://www.menti.com/

 

PONDĚLÍ

VŽDY! -  LEPIDLO, ČERVENÁ PROPISKA
ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

KONTROLA PENÁLU - psací potřeby, červená propiska, lepidlo, nůžky, pastelky

ÚTERÝ

ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT

STŘEDA

ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT

ČTVRTEK

ŽLUTÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT

PÁTEK

ŽLUTÝ SEŠIT, ZELENÝ SEŠIT, PRACOVNÍ SEŠIT NA LITERATURU

DOMÁCÍ ÚKOLY KAŽDÝ ČTVRTEK:

DÚ Č.1
vesnické ob_dlí, vaječný b_lek, zajímavá nab_dka, neodb_tný člověk, odeb_rat časopis, staré ob_čeje, pružné ob_nadlo, b_lil b_t, neob_čejně krásná dívka, Nov_ B_džov, pl_nárna, l_tkový sval, l_dové písně , pl_šová hračka, pomalu pol_kal, starý ml_n, výlet na L_sou horu,  nel_tostný souboj, ml__nář nemohl ml__t
DÚ Č.2
sm_čka na provazu, jednom_slně souhlasíme, zlom_slný člověk, auto dostalo sm_k, Vysoké M_to, platit m__to na dálnici, na m_tině, prům_sl, zam_kej dveře, to je om__l, sm_čcové kvarteto, klop_tavá chůze, krocan se čep_ří, p__kat za své činy, p_tlačit se nevyplácí, netop_ři, p__chavka, zp_tovat svědomí, p__kola
DÚ Č.3
krmítko pro s_korky, zas_kl bolestí, s_rové maso, chutné s_ry,  s__novec je s__rotek, zámek S_chrov, říčky rychle vys_chají, s_lný chlapec, s_ra na s_rkách,
v_voj člověka, žv__kat žv__kačku,  to je v_ška, hradní v_žka, je to jen v_mluva, obv_klý postup, houkání v_ra, v__r na hladině, v_jeme, věnec, vlci v__jí, v_děl ho.3

DÚ č.4
v_sel na stěně, v_sel obilí, v_v_klaný zub, v__sutý most, v__sunutý panel, přijdu brz_čko, letiště na Ruz_ni, ospale z_vl, neoz__vej se, přep_chový b_t, nebezpečný l_kožrout, velké um_vadlo, nam__dlené ruce, rozdm_chat oheň, m__chat kaši, nenas__ta, sm_sluplný nápad, Šp_ndlerův Ml_n, lichokop_tníci jsou b_ložravci

DÚ č.5 doplň N/NN
de_í světlo, ce_é šperky, ce_ík elektroniky, oke_í tabulka, olově_é broky, píše de_ík, sti_ý les, šikovný kame_ík, varha_í koncert, kroca_í hudrování, povi_á účast, ra_í ptáče, ra_é brambory, kame_é zábradlí, on je nevi_en, vo_é oleje, ochra_é pomůcky, povi_é očkování, v hlubi_ých dolech, povi_ost, nevi_ost

DÚ č.6 doplň ě/je
krevní ob_h, milé ob__tí, ob__ti války, zářivá hv_zda, b_žný postup, starý v_šák, s_dnat mír, p_nová koupel, ob_t překážku, vypadal zdrav_, rychle b_žet, ob_vitel Ameriky, výpov_ď, ob_dnávka zboží, potáp_č, velký výb_h, v_šák na oblečení, silniční ob_zd,  přístupný v_zd, potáp_čská výstroj,  ob_mný náklad, slavný ob_v

DÚ Č.7 doplň ě/ně
mylná dom_nka, tam_jší zvyky, pom_nkové oči, choval se tajem_, zpam_ti, sm_nárna na ulici, žil skrom_, velké nedorozum_ní, chovali se cílevědom_, měsíc potem_l, zachovejte se rozum_, rozum__l mi, pomohli si vzájem_, připom_l to Evě, zapom_l na domácí úkol, lhal vědom_, choval se tajem_, řekl to soukrom_
DÚ Č.8 doplň s/z/vz
_kvělá _práva, _těžovali nám práci, _bil dohromady ptačí budku, v_hlížel k němu s obdivem, všechno nám _líbila, kluci _lezli ze stromu, _měnil všechna rozhodnutí, cesta se _užovala, _užoval mě hlad, _hlédli dolů z rozhledny, _hlédl film, letadlo _létlo vzhůru, _tyděla se a _červenala, vyučování _končilo, za_píval, vy_koušel to
DÚ č.9
Silnici lemují jeřáb_ a topol_. S Francouz_ a Španěl_ . To jsou kec_. Pozor na šváb_. Na stepích může cestovatel spatřit pštros_ .  Měla krásné vlas_. Napsal panu Novákov_. Sokol_ jsou draví ptáci. S orl_ a sokol_. Řekl to ředitel_. Krotitel se cvičenými lv_. Tetřev_  v lese neviděl. Těžké hlavolam_. Krásné drahokam_ .
DÚ č.10
v neděl_, opravna obuv_, špatné zpráv_, mít na mysl_, ozdobné mís_, plakat slz_, žít na vs_, včel_ na pol_, pěnkav_ a kos_, vrb_ a topol_, klas_ obil_, podmásl_, mezi skalam_, slz_ na krajíčku, přinesl košík broskv_, krabice s motýl_ a můram_, se švihadl_, se zavazadl_, lidová příslov_, v pytl_, na neb_, po Lab_, s chapadl_
DÚ č.11
chutná ryb_ polévka,  zdrav_ včel_ med, křivolak_m_  uličkam_, l_kožrouti jsou škodli_v_, čerstv_ v_tr, obrazy_ znám_ch umělců, krokodýl_ slz_,   namrzl_ chodník, s prav_m_  drahokam_, pav_pera, zl_m lidem, s čerstv_m včel_m medem, nov_  žáci, nezdrav_ pokrm, neznám_ lidé,  bíl__ kocour, bíl_ kocouři,

DÚ č.12 -  vytvoř přídavná jména pomocí přípon -ský, -cký, -ští, -čtí
(nezapomeň, že u přídavných jmen píšeme malé písmeno
;-)
Vzor:
(Čech) hokejisté – čeští hokejisté
(horník) učeň, (dítě) kočárek, (hora) hřeben, (hostinec) pokoj, (Němec) občané, (Turek) fakír, (Písek) obyvatelé, (zámek) pánové, (pivovar) voli, (Teplice) fotbalisté, (latina) spis, (Fin) závodník, (hora) masiv, (junior) reprezentanti, (sever) chlad, (herec) kolegové, (mládenec) život, (myslivec) kroužek, (Irsko) skřítek, (lyžař) vlek

DÚ č.13
Nevidom__ lidé to mají těžké. Nemám rád přezrál__ banán. S úžasem jsem sledoval orl__ let. Jeho bratři jsou ti dva světlovlas__ chlapci. V televizi vystupují naš__ znám__ zpěváci. Prsten byl z ryz__ho zlata. Fakýr chodil po žhav__ch uhlících. Vždy se rádi setkáváme s mil__m__ přáteli. Slyšíš ten šum holub__ch křídel? Zavadila o něj letm__m pohledem. Hladov__ domorodci objevili kořist.
DÚ č.14
Prav__ včel__ med je opravdu chutný. Ve třídě jsou dva propadl__ žáci. Úspěch akce záležel na pohotov__ch střelcích. V případu nastal náhl__ zvrat. Dostal ránu tup__m předmětem. Nemám přehled o zbyl__ch sešitech. Zvědav__ sousedé nahlíželi přes plot. Pomal__ běžci nestačili našemu tempu. Kamarádil jen se sam__m__ děvčaty.
DÚ č.15
Mirkov_ sestry, Jirkov_ rodiče, potkal Jirkov_ rodiče, Smetanov_ opery, o Dvořákov_ch symfoniích, Jiráskov_ romány, dědov_ oči, strýcov_ děti, s Milano_m_ spolužáky, o bratrov_ch kamarádech, Zátopkov_ úspěchy,
Věrčin_ koně, pásl Věrčin_ koně, našel bratrov_ ponožky, Janin_ bratři
DÚ č.16
hercov_ úspěchy, lékařov_ názory, Mirkov_ ps_, Popelčin_ střevíčky, Jitčin_ sourozenci, usmál se na Michalov_ kamarády, Ladov_ ilustrace, Wagnerov_ opery, Honzov_ neúspěchy, lovcov_ stezky, Adamov_ koně,  myslivcov_ ps_, Karlov_ úspěchy, vojákov_ povel_ , pro bratrov_ holub_, Erbenov_ balady, Markov_ děti

DÚ č.17 – doplň jmenné tvary příd. jmen (vzor RÁD – rádi, rády, ráda…)
Ptáci jsou hladov_. Kluci byli sam_. Jsou policii dobře znám_. Dívky byly zdráv_. Děvčata byla spokojen_. Vraťte se živ_ a zdráv_! Byli spokojen_. Děti chodily bos_. Štěňata zůstala sam_. Krávy byly napasen_. Jste vítán_. Jeho díla jsou znám_. Byli ochotn_ pomoci. Malíři byli s obrazy hotov_. Prodavačky byly spokojen_.

DÚ č.18
Řekni m_  prosím, co si o tom m_slíš. Neměl chodit s nám_. Ukaž m_, co máš v těch kapsách? M_  sem přišli s vám_. Neřekl jste m_  to. Vystřelil m_   růži. M_  vám to oplatíme. To  m_  neříkejte! M__  jsme to nevěděli. V_ se m_  dnes nel_b_te.  M_ přijdeme za vám_. Ne m_, ale v_ jste se zm_lili. Přišli brz_ za nám_.

DÚ č.19 doplň tvary zájmena já (pomůcka Pepa ;-)
_____ je to jedno. Kdybys ___ o tom napsal. ___ se to nel__b__. Půjčíš ____ švihadlo? Pořád se ___ to nedaří. Stál vedle _____. Napiš ___ to. Šel tam beze ____. Nekřič na ______.L__toval jsem, že___ tam nepozval_. Neměj o ______ starost. Proč se ____ bojíš? ________to neříkej. Pro _____ to nedělej.

DÚ č.20 doplň tvary zájmena ONA - ji-jí, ni-ní
Pozor, kde napíšeš  tečku nebo čárku! Tu=ji, ni, té, tou=jí, ní

Vzpomínal na ____. Stýskalo se ____. Viděl ____ na nádraží. Věřím _____. Dnes jsme ___ nepotkali. Doprovodil ___ k lékaři. Vyprávěl o ___. Bez ___ je mu smutno. Pozdravuj ____ a popřej ____ i za mne. Očekával od ____ radu. Napiš ___ zprávu. Neptej se ___, bylo by ____ to nepříjemné.
DÚ č.21 doplň tvary zájmen
Nechce se ............... (já) učit.  O ............... (oni) nepadlo ani slovo.  Mamince se polévka povedla, uvařila ............... (ona) dobře. Srdečně ............... (vy) vítáme.
Bylo ............... (my) potěšením. ............... (ty) se to řekne.. Pro ............... (já) za ............... (já).. Dala ............... (on) jablko.. .............. (ony) nic nepohne.
DÚ č.22 doplň tvary zájmen
Starej se o .............. (se). Půjčil ............... (ona) korunu. Dítě je opuštěné, nikdo se o ............... (ono) nestará.  ............... (já) to nebaví. Nic o ............... (ona) nevím. Tady nejde o ............... (já)! Národ ............... (se).  Bez ............... (oni) nemůžeme začít. Srdce ve ............... (já) prudce bije. S ................(vy) je to těžké.

DÚ č.23 doplň  krátké i nebo dlouhé í
v naš_ vlasti, o vaš_ch zásluhách, před naš_mi sousedy, mimo vaš_ branku, na naš_ školu, před naš_ školou, proti naš_ třídě, do naš_ch domovů, za vaš_m učitelem, od naš_ch známých, o naš_ vesnici, pod vaš_m stromem pro naš_ babičku, z naš_ kroniky, za vaš_ stodolou, za vaš_ stodolu.

DÚ č.24
 
Vlaštovky letěl_. Potoky zamrzl_. Stromy vyrostl_. Chlapci se rozeběhl_. Svíčky zhasl_. Lesy šuměl_. Žáci se hlásil_. Zazněl_ výstřely. Stroje pracoval_. Višně dozrával_. Přátelé se loučil_. Loďky se převrhl_. Včely létal_. Koně se splašil_. Hosté přišl_. Jabloně rozkvetl_.

DÚ č.25
Občané se sešl_, kliky cvakal_, hrdličky létal_, dívky vyrušoval_, vyrostl_ tam nové budovy, stroje stál_, holubi byl_ zastřelen_, volal_ na pány, přišl_ sem, myslivny zchátral_, poslouchal_ jsme přednášku, chlapci hráli_ fotbal, cítil_ se poškozeni, netrpělivě čekal_, hromy burácel_.

DÚ č.26
 
Květy na louce opadal_. Vědci zkoumal_ nové poznatky. Zástupy lidí chodil_ po památkách. Už jsme to udělal_. Skauti držel_ bobříky. Letouny hlasitě odstartoval_. Nabídl_ mi spoustu drahého zboží. Sbory mužů se rozezpíval_. Na louce rozkvetl_ petrklíče a fialky. Tisíce fanoušků skandoval_.
DÚ č.27

Lékaři byl_ se stavem pacienta spokojen_. Sněhuláci pomalu roztál_. Uplynul_ dva dni. Zástupy lidí pospíchal_. Malíři maloval_ obrazy. Psi hlasitě štěkal_. Zvony hlasitě vyzváněl_. Před vystoupením se zpěváci rozezpíval_. Horolezci se svým výstupem vyznamenal_. Chlapci tam přišli_se psy.  Koně klusal_.  Lidičky jásal_.
DÚ č.28

Válečníci se usadil_ kolem stolu. Ukazatele směřoval_ ven z lesa. Mraky plul_ po obloze. Eva a Adam šl_ do kina, Itálie a Španělsko uzavřel_ smlouvu, sněhuláci roztál_, davy nadšenců přicházel_, květiny odkvetl_, slanečci ležel_ na talíři, na nebi létal_  papíroví draci, vrátil_ se živ_  a zdráv_ , rozkazy byl_ předán_ a splněn_
Příčestí minulé a několikanásobný podmět

Je-li ALESPOŇ JEDEN člen několikanásobného podmětu rodu mužského životného, píšeme:

-i

NENÍ-LI mezi členy několikanásobného podmětu podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme:

-y

Jsou-li VŠECHNY členy několikanásobného podmětu rodu středního, píšeme:

-a

DÚ č.29
Kohouti a slepice zobal__zrní. Kočky a koťata si hrál__s klubíčkem.
Voda, oheň a vítr se spikl__ proti lidem. Koně a krávy se pásl__na louce. Kobyly a hříbata byl__ve stáji. Telata a jehňata se pásl__ v ohradě. Holubice a holoubata vrkal___. Sýkorky a kosi přiletěl__ke krmítku. Lvi a lvice ležel__ v trávě.

DÚ č.30
Rýče a lopaty byl__  uklizen__. Učitelé a žáci zpíval__ koledy. Slunéčka sedmitečná i klíšťata se ukryl__.Maliny, ostružiny i jahody voněl__. Kapři i pstruzi plaval__ v čisté vodě. Houslisté i klavíristé koncertoval__. U betléma hořel__ lampičky a svíčky.        Nad květy poletoval__motýli a včely. Krávy a telata bučel__, kůzlata a jehňata se tiše pásl__ vedle matek.

REFERÁT vytváříme výpisky, výtah - vybíráme to nejdůležitější. NEKOPÍRUJEME DOSLOVA TEXT!!!

 

Můžete si vybrat variantu:
NA POČÍTAČI:

1. WORD - velikost písma 14, zarovnat vlevo, můžete barevně či tučně odlišit nadpisy apod., vložit obrázky (každý očíslovat a do ZDROJŮ zkopírovat jeho internetovou adresu. Do zdrojů zkopírovat adresu stránek, ze kterých jste čerpali. Čerpat alespoň za dvou zdrojů!

2. PREZENTACE PowerPoint - kromě textu vkládáte obrázky (každý očíslovat a do ZDROJŮ zkopírovat jeho internetovou adresu. Do zdrojů zkopírovat adresu stránek, ze kterých jste čerpali. Čerpat alespoň za dvou zdrojů! Využívejte animace apod.

3. VIDEO - platí stejné podmínky jako u prezentace

Referát posílejte na adresu ilona.bursikova@gmail.com. Do předmětu napište své jméno a příjmení a název referátu (E. Petiška). Text e-mailu bude obsahovat pozdrav a oslovení, sdělení, rozloučení, podpis. Učíme se psát správně e-mail.

 PÍSEMNĚ:
A4 -
čerpáme alespoň ze dvou zdojů. Zdroje uvedeme na konci referátu.

Referát musí být obsažný, přehledný, nepíšeme slova, kterým nerozumíme, nekopírujeme doslova obsah.

Referát musí odpovídat úrovni žáka 6.třídy (rozhodně nestačí 10 řádků).